هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 
  به زمان شروع گنگره
-53 -1 -50
روز ساعت دقیقه

(2017/11/29)
 
  به مهلت ارسال مقاله
-86 -1 -34
روز ساعت دقیقه

(2017/10/27)
 
  ورود کاربران

    مقالات ارسالی در انواع پژوهشی original article، مروری، گزارش یک مورد نادر، گزارش کوتاه و به صورت چکیده ترجیحا فارسی  حداکثر 250 کلمه و مشتمل بر عنوان کامل مقاله، زمینه و هدف، روش کار، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، واژه های کلیدی به همراه اسامی و آدرس کامل نویسنده (نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود) یا نویسندگانAffiliation)  ) و آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله باشد. لازم به ذکر است مقالات گزارش موارد نادر به صورت چکیده فارسی غیرسازمان یافته در حداکثر 100 کلمه ارسال گردند. شایان ذکر است قالب نهایی مقالات به صورت سخنرانی و پوستر پس از داوری توسط هیات داوران به آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله ارسال می گردد.لازم به ذکر می باشد که ارسال کننده مقاله به عنوان مسئول  مقاله شناخته خواهد شد و تمام مسئولیت مقاله با آن خواهد بود.

Copyright 2014, All right reserved
Ardabil University of Medical Sciences
اخبار و اطلاعیه ها